Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Versie: 01 januari 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DeCrisismanager met betrekking tot advertenties en andere promotieactiviteiten op het platform DeCrisismanager

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Partner: klant die voor een afgesproken bedrag per jaar redactionele aandacht en eventueel ook bannerruimte en andere reclame uitingen ontvangt op DeCrisismanager

Adverteerder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht plaatst bij DeCrisismanager.

Advertentie: de reclame uiting of -boodschap ten behoeve van de Adverteerder.

Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.

Redactioneel artikel: een redactioneel artikel dat in opdracht van de Adverteerder wordt geschreven.

Artikel 2 – Identiteit van DeCrisismanager / Typisch Tindemans
Onze bedrijfsnaam is: Typisch Tindemans

Voor het grootste gedeelte van onze activiteiten voeren we de merknaam: DeCrisismanager

Vestingsadres:
Schepen van der Camerstraat 13
6831 KH Arnhem
Tel. 026 - 370 23 32
Website: www.crisismanager.nl

KvK-nummer: 09197590
IBAN: NL62 INGB 0101 4922 35

BTW: NL001695184B62

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijziging

Voorwaarden

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen DeCrisismanager en de opdrachtgever. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de website van DeCrisismanager en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

2. DeCrisismanager is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. DeCrisismanager zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken aan de opdrachtgever. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

1. DeCrisismanager hanteert doorgaans standaardprijzen voor alle partners / opdrachtgevers. DeCrisismanager behoudt zich het recht om een afwijkende aanbieding te doen onder door DeCrisismanager te stellen voorwaarden.

2. DeCrsisimanager kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing bevat.

3. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte of aanbieding van DeCrisismanager, danwel door plaatsing van de advertentie of het redactionele artikel van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Prijs, facturering, betaling en annulering

1. Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door DeCrisismanager op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten dan wel zijn specifiek overeengekomen tarieven van toepassing. DeCrisismanager heeft het recht om een voorschot te verlangen. Alle door DeCrisismanager gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.

2. DeCrisismanager kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze schriftelijk bekend zijn gemaakt.

3. Betaling door de klant dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum.

4. Overschrijding van een betalingstermijn door de klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. DeCrisismanager is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief advocaatkosten) die DeCrisismanager maakt ten behoeve van de incasso van facturen ten bedrage van 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van 50,00 euro per reclame uiting.

5. De klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is de klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens DeCrisismanager, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van de klant op DeCrisismanager

6. DeCrisismanager is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Diensten jegens de klant op te schorten zolang de klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens DeCrisismanager, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. DeCrisismanager is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

7. Klachten over een factuur dienen op straffe van verval uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij DeCrisismanager

8. In geval van annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is DeCrisismanager gerechtigd een naar haar oordeel redelijk bedrag aan opdrachtgever in rekening te brengen, tot maximaal het volledige bedrag van de overeenkomst. In geval van annulering:

a) in de periode tot 9 maanden voor plaatsingsdatum, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor plaatsingsdatum, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor plaatsingsdatum, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

d) in de periode liggend tussen 3 maanden voor plaatsingsdatum en het plaatsingsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).

9. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden onder opgave van reden.

Artikel 6 – Aanlevering, uitvoering en risico

1. Indien de klant aan DeCrisismanager niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet advertentiemateriaal en/of materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft DeCrisismanager het recht aan de klant de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een adverteerder een overeenkomst aangaat staat in voor nakoming van deze overeenkomst door de adverteerder.

3. DeCrisismanager is niet aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste, ontijdige en/of onvolledige gegevens door de adverteerder. Wijzigingen c.q. aanvullingen worden door DeCrisismanager uitgevoerd, voor zover dit in redelijkheid naar mening van DeCrisismanager mogelijk is.

4. DeCrisismanager behoudt zich bij het opstellen, plaatsen en/of verzorgen van advertenties en /of publicaties het recht voor om in het door de adverteerder aan DeCrisismanager ter beschikking gestelde, wijzigingen aan te brengen die zij noodzakelijk of wenselijk acht uit redactioneel dan wel operationeel-technisch oogpunt of anderszins, dan wel advertenties en/of publicaties te weigeren, zonder recht op schadevergoeding of restitutie van de overeengekomen prijs.

5. Adverteerder is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden advertenties en vrijwaart DeCrisismanager voor aanspraken van derden ter zake van (mogelijk) onrechtmatige uitingen in advertenties.

6. De klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of media van DeCrisismanager.

7. DeCrisismanager is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schrijffouten, typfouten, zetfouten danwel druk- en kleurafwijkingen of de kwaliteit van de weergave van een advertentie.

8. Het staat DeCrisismanager vrij ter uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens adverteerder te aanvaarden.

Artikel 7 – Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens DeCrisismanager vervaardigd en/of geredigeerd (advertentie)materiaal berusten bij DeCrisismanager.

2. Het is de adverteerder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeCrisismanager enige door DeCrisismanager gepubliceerde publicaties te vermenigvuldigen, openbaar maken of te verspreiden, tenzij het publicaties betreft waarin de adverteerder zelf bij naam wordt genoemd en deze zijn voorzien van een deugdelijke bronvermelding.

3. Adverteerder vrijwaart DeCrisismanager voor aanspraken van derden in verband met eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden in het aangeleverde materiaal ten behoeve van de advertentie(s).

Artikel 8 – Tekortkoming, aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien de adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst is DeCrisismanager gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de tekortkoming.

2. Indien de adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling, binnen de gestelde termijn niet alsnog aan diens verplichtingen voldoet, is DeCrisismanager gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Opschorting of ontbinding door DeCrisismanager ontslaat de adverteerder niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de overeenkomst.

4. Opschorting of ontbinding laat voorts onverlet het recht van DeCrisismanager op vergoeding door de adverteerder als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.

5. Adverteerder is aansprakelijk voor alle schade die is geleden door DeCrisismanager als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door Adverteerder van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De door adverteerder te vergoeden schade omvat onder meer de door DeCrisismanager geleden (en in voorkomend geval nog te lijden) directe en indirecte schade alsmede de door DeCrisismanager gemaakte kosten van onder meer juridische bijstand.

6. DeCrisismanager kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de adverteerder indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DeCrisismanager.

7. DeCrisismanager is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de adverteerder, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.

9. De aansprakelijkheid van DeCrisismanager is beperkt tot het totaal van de aan de adverteerder in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.

10. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen DeCrisismanager niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld en/of zij niet krachtens de wet, de overeenkomst of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en deze (overmacht)situaties geven de adverteerder geen recht tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen en of ontbinding van de overeenkomst.

10. Indien zich aan de zijde van DeCrisismanager onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake van overmacht is, heeft DeCrisismanager het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de situatie voortduurt dan wel, naar keuze van DeCrisismanager, de overeenkomst te ontbinden. In voorkomend geval is DeCrisismanager niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de adverteerder. Van overmacht is in elk geval, doch niet uitsluitend, sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van DeCrisismanager, staking, telecommunicatiestoringen, (onvoorziene) overheidsmaatregelen alsmede iedere andere situatie waarop DeCrisismanager geen invloed kan uitoefenen.

11. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

12. DeCrisismanager is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien:

- adverteerder in staat van faillissement of surséance van betaling is komen te verkeren;

- er executoriaal beslag is gelegd op de goederen van de adverteerder dan wel zij anderszins daarover het vrije beheer verliest;

- zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van DeCrisismanager kan worden gevergd;

- gedurende ten minste 2 maanden sprake is van een overmachtsituatie.

14. Na tussentijdse opzegging dan wel ontbinding op grond van het vorige artikellid zijn alle op dat moment openstaande vorderingen op de adverteerder direct opeisbaar en is DeCrisismanager niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

1. DeCrisismanager legt de gegevens van de adverteerder vast voor de uitvoering van de overeenkomst alsmede om de adverteerder te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van DeCrisismanager.

2. Indien de advertentie persoonsgegevens bevat, treedt DeCrisismanager ten aanzien van die gegevens op als (sub-)verwerker en adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). DeCrisismanager zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

3. Voor zover de verwerking van de onder lid 2 bedoelde persoonsgegevens valt onder de reikwijdte van de AVG, verbindt DeCrisismanager zich ten aanzien van deze gegevens:

a) de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het in lid 2 omschreven doel en conform de eventuele voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst door Adverteerder gegeven schriftelijke instructies;

b) behoudens voor zover openbaarmaking en/of doorgifte het doel is, de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan sub-verwerkers) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder;

c) alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen voor een veilige verwerking, bewaring of opslag;

d) desgevraagd adverteerder bijstand te verlenen bij het vervullen van de plicht van de adverteerder om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen te beantwoorden, voor zover mogelijk;

e) de persoonsgegevens niet langer onder zich te houden dan redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en informatie en gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van de Overeenkomst te vernietigen, met dien verstande dat DeCrisismanager te allen tijde gerechtigd is de persoonsgegevens op te slaan als onderdeel van haar (digitale) archief;

f) de persoonsgegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie, tenzij zulks wettelijke is toegestaan;

g) de adverteerder onmiddellijk te informeren en binnen redelijke termijn een rapport te verstrekken indien DeCrisismanager weet of vermoedt dat sprake is van onbevoegd gebruik, veiligheidsincidenten of datalekken met betrekking tot de persoonsgegevens, en samen te werken met de adverteerder om deze gegevens terug te krijgen en zo nodig betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen;

h) Adverteerder onverwijld te informeren indien een bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving is verboden;

i) Adverteerder in de gelegenheid te stellen om de uitvoering en naleving van de hiervoor gemaakte afspraken over bewaring en gebruik van persoonsgegevens te controleren.

4. DeCrisismanager kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden, die ten aanzien van de eventuele persoonsgegevens die de advertentie bevat gelden als sub-verwerkers. DeCrisismanager zorgt ervoor dat deze sub-verwerkers gebonden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als die op DeCrisismanager rusten uit hoofde van lid 3 van dit artikel. Op verzoek zal DeCrisismanager de adverteerder informeren over deze sub-verwerkers. Adverteerder kan bezwaar maken tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in de advertentie aan deze sub-verwerkers. In dat geval is DeCrisismanager gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 11 – Overige bepalingen

1. Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.

2. DeCrisismanager is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met adverteerder gesloten overeenkomst over te dragen aan rechtsopvolgers, door welke overdracht DeCrisismanager uit haar verplichtingen jegens adverteerder zal zijn ontslagen. Adverteerder is verplicht op eerste verzoek van DeCrisismanager alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

3. Rechten van adverteerder uit de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DeCrisismanager.